• Home
 • Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje w ośrodku MEWA w Niechorzu

W ostatnich dniach pojawiło się wiele pozytywnych informacji oraz decyzji pozwalających nam wszystkim optymistycznie patrzeć w przyszłość . Z punktu widzenia naszego ośrodka wypoczynkowego, najważniejszą decyzją było wznowienie naszej działalności od 04.05 2020. W bardzo szybkim tempie dostosowaliśmy się do nowych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Obecnie gwarantujemy realizacje wszystkich wytycznych GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Wprowadzone przez nas procedury maja na celu:

 1. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 5. Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

W szczególności:

 1. Zapewniamy bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.
 2. Wprowadzamy procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
 3. Wprowadzamy procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Podjęliśmy między innymi działania polegające na:

 1. Zakup środków ochrony osobistej dla wszystkich pracowników,
 2. Przygotowanie stanowisk do odkażania rąk - przy każdym wejściu do budynków oraz we wszelkich tzw. częściach wspólnych,
 3. Wprowadzenie oznakowanie pozwalające na określenie procesów dezynfekcji a także bezpieczeństwa w czasie panującej pandemii.

Do najważniejszych naszych decyzji zaliczamy przeorganizowanie naszego pionu kelnerskiego i pionu pokojowych gdzie zostały wydzielone etaty, których zadaniem będzie odkażanie miejsc szczególnie wrażliwych takich jak klamki, poręcze, blaty itp.
Od 18.05 2020 umożliwiono również pracę naszej jadalni, w której również wprowadziliśmy wszelkie aktualnie obowiązujące normy.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w naszym ośrodku wprowadziliśmy procedury prewencyjne dotyczące naszych pracowników.
Codziennie zarządzający poszczególnymi działami przed wejściem pracowników na teren ośrodka kontrolują ich stan zdrowia przeprowadzając z nimi wywiad i mierząc temperaturę ciała termometrem bez
dotykowym. Wszyscy pracownicy muszą w czasie pracy być ubrani w środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki i maseczki lub przyłbice.

W tym miejscu podkreślamy,  iż bezpieczeństwo naszych  klientów i pracowników to nasz najwyższy priorytet.